Српски | Srpski | English

медицински технички материјал В-14/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-14/2018, обликован по партијама.
Назив и ознака из општег речника:
33190000 – Разни медицински уређаји и производи
33140000 – Медицински потрошни материјал
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје
клинике, обликована по партијама, како следи:

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-14-19
Konkursna dokumentacija, JN V-14-19
Konkursna dokumentacija, JN V-14-19, Izmena 1
Odgovor 1, JN V-14-19
Odgovor 2, JN V-14-19
Odgovor 3, JN V-14-19
Odgovor 4, JN V-14-19
Odluka o dodeli ugovora, JN V-14-19

Odluka o obustavi postupka, JN V-14-2019
Обавештење о закљученом уговору Mar medika
Обавештење о закљученом уговору Дијагфарм
Обавештење о закљученом уговору Schiller
Обавештење о закљученом уговору Labra
Обавештење о закљученом уговору МИТ
Обавештење о закљученом уговору Medial group

Обавештење о закљученом уговору Mark medical
Обавештење о закљученом уговору Medigala
Обавештење о закљученом уговору Велебит
Обавештење о закљученом уговору DEM
Обавештење о закљученом уговору Aptus
Обавештење о закљученом уговору Paroco
Обавештење о закљученом уговору Neomedica

Обавештење о закљученом уговору DND Commerce
Обавештење о закљученом уговору Denta BP Pharm
Oбавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Суперлаб
Обавештење о закљученом уговору Drager Tehnika
Обавештење о закљученом уговору Медисал
Обавештење о закљученом уговору Гросис
Обавештење о закљученом уговору Medipro MPM
Обавештење о закљученом уговору Fresenius
Обавештење о закљученом уговору Синифарм
Обавештење о закљученом уговору PTM