Српски | Srpski | English

медицински технички материјал В-37/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-37/2019, обликован по партијама.
Назив и ознака из општег речника: 33190000 – Разни медицински уређаји и производи
33140000 – Медицински потрошни материјал
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје
клинике, обликована по партијама

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija, JN V-37-19
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-37-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN V-37-2019
Odluka o obustavi postupka , JN V-37-2019
Обавештење о закљученом уговору Kardiomed
Oбавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору DND Commerce
Обавештење о закљученом уговору ПТМ
Обавештење о закљученом уговору Mar medica
Обавештење о закљученом уговору Драгер
Обавештење о закљученом уговору Суперлаб
Обавештење о закљученом уговору B. Braun JN V-37_2019