Српски | Srpski | English

Набавка апарата за добијање ћелијских суспензија од туморног ткива В-19/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-19/2017, је обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Набавка апарата за добијање ћелијских суспензија од
туморног ткива и потрошни материјал и потрошни материјал за апарат за
потребе имунолошке лабораторије

Poziv za podnošenje ponuda JN V-19-2017
Konkursna dokumentacija_ JN V-19-2017
Pojašnjenje 1 – JN V-19-17
kONKURSNA DOKUMENTACIJA – JN V-19-2017-IZMENA 1

Odluka o dodeli ugovora, JN V-19-2017
Оbavestenje o zakljucenom ugovoru, JN V-19-2017