Српски | Srpski | English

Набавка резервног дела – монитора дијагностичког ултразвучног апарата произвођача Philips JN P- 03-2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – Набавка резервног дела – монитора дијагностичког
ултразвучног апарата произвођача Philips Medical Systems, који имају карактер
хитних и неодложних.

Obaveštenje o pokretanju pregovarčkog postupka JN P- 03-2017
Коnkursna dokumentacija – JN P-03-2017, nabavka rez. dela za ultrazvuk
Odluka o dodeli ugovora JN P-03-2017
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru, JN P-03-2017