Ћирилица / Latinica

Потрошни лабораторијски материјал за апарат Dimension RxL.

Центар за хирургију

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке су добра: Потрошни лабораторијски материјал за апарат
Dimension RxL.

Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka, JN P-14-2017
Кonkursna dokumentacija P-14-2017