Српски | Srpski | English

потрошни материјал В-72/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-72/2018, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике,
обликована по партијама

Poziv za podnošenje ponuda, JN V – 72-2018
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-72-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN V-72-18
Обавештење о закљученом уговору Лавиефарм, JН В-72-2018

Обавештење о закљученом уговору Hermes Pharma, JН В-72-2018
Обавештење о закљученом уговору ТТ Medik
Обавештење о закљученом уговору Бавако
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss