Српски | Srpski | English

потрошни материјал за нефелометријско одређивање специфичних протеина- Cistatin C П-03/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за нефелометријско одређивање
специфичних протеина – Cistatin C за потребе Универзитетске дечје клинике, број
П-03/2019

Оbaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Конкурсна документација, ЈN P-03-2019
Odluka o dodeli ugovora, JN P-03-19
Обавештење о закљученом уговору