Српски | Srpski | English

потрошни материјал за хематолошку лабораторију за хематолошке бројаче произвођача „Nihon Kohden“ П-09/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за хематолошку лабораторију за
хематолошке бројаче произвођача „Nihon Kohden“ за потребе Универзитетске дечје
клинике, број П-09/2018.

Оbaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Коnkursna dokumentacija, ЈN P-09-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN P-09-2018
Обавештење о закљученом уговору Superlab