Српски | Srpski | English

преглед електроинсталација и громобрана М-47/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-47/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe – преглед електроинсталација и громобрана за
потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnosenje ponuda, ЈН М 47-2018
Кonkursna dokumentacija, JN M-47-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M-47-2018
Обавештење о закључењу уговора