Српски | Srpski | English

резервни део за ЦТ скенер „Somatom Emotion 16/Siemens“ В-65/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-65/2019, није обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део за ЦТ скенер „Somatom Emotion 16/Siemens“ за
потребе Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnosenje ponuda, JN V-65-2019
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-65-2019
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-65-2019 Izmena 1
Одлука о додели уговора, ЈН В-65-2019
Обавештење о закљученом уговору, JN V-65-2019