Српски | Srpski | English

стентови П-04/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa на основу Члана 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/202, 14/2015 и 68/2015).
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – стентови за потребе Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних, број П-04/2019

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, П-04-2019
Одлука о додели уговора, ЈН П-04-2019
Обавештење о закљученом уговору