Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничког одржавање плазма стерилизатора П- 02/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка су услуге – текуће поправке и техничког одржавање плазма стерилизатора
„Plasmaster 80 (HMTS)“, произвођача „Human Meditek, Co., Ltd.“, Кореја, број П-
02/2017

Оbaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka – JN P-02-2017
Konkursna dokumentacija P-02-2017
Odluka o dodeli ugovora P-02-2017
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru, JN P-02-2017