Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање плазма стерилизатора „Plasmaster 80 (HMTS)” П-01/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда на основу Члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање плазма стерилизатора „Plasmaster 80 (HMTS)”, произвођача „Humanmeditek Co.Ltd”, Кореја, број П-01/2018

Обавештење о покретању преговарачког поступка
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА П-01-2018
Одлука о додели уговора, ЈН П-01-2018