Српски | Srpski | English

услуга вршења неопходнх испитивања и измене и допуне постојећег акта о процени ризика М-11/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-11/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe – услуга вршења неопходнх испитивања и измене и допуне постојећег
акта о процени ризика на радним местима и у радној околини

Poziv za podnosenje ponuda, ЈН М 11-2018
Konkursna dokumentacija, JN M-11-2018
Кonkursna dokumentacija, JN M-11-2018, izmena 1
Оbavestenje o produzenju roka, JN M-11-2018

Кonkursna dokumentacija, JN M-11-2018 Izmena 1
Odgovor 1, JN M-11-2018
Odgovor 2, JN M-11-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN M-11-2018