Српски | Srpski | English

услуге услуге израде процене угрожености од елементарних непогода М-03/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-03/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге услуге израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за Универзитетску дечју клинику

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација
Одлука о обустави поступка, ЈН М-03-2017
Обавештење о обустави поступка