Српски | Srpski | English

Prof. dr Silvija Sajić

  • SPECIJALIZACIJA: Педијатрија
  • SUBSPECIJALIZACIJA: Ендокринилогија
  • SLUŽBA: Eндокринологијa
  • TELEFON: + 381 11 2060703
  • FAKS: + 381 11 2684672
  • EMAIL: silvija.sajic@udk.bg.ac.rs

+Silvija Sajic_MG_6510Uža specijalnost: Endokrinolog

Oblast delatnosti: Pedijatrijska endokrinologija i auksologija

Nastavno zvanje: Vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra pedijatrije

Rukovodeća funkcija: Šef endokrinološkog odeljenja

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. SLD (Srpsko lekarsko društvo) od 1981.
2. ISPAD (Internacionalno društvo za pedijatrijski i adolescentni dijabetes) od 2001.
3. EASD (Evropska asocijaccja za dijabetes) od 2001. godine

Naučno-istraživačka delatnost: Pedijatrijska endokrinologija

Biografija:
Rođena 1955. g. upisala Medicinski fakultet 1974. g., završila 1980. g. sa prosečnom ocenom 9,70,. Zaposlena na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu od 1981. g. kao klinički lekar,a specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1987. g. sa odličnim uspehom. Od 2001. g. obavlja posao šefa dijabetološkog odseka, a od 2002. g. je šef endokrinološkog odeljenja, do danas. U zvanje asistenta iz predmeta Pedijatrija, Katedra pedijatrije, Medicinski fakultet u Beogradu, izabrana je decembra 1991. g, a reizabrana novembra 1995. g, a u zvanje docenta juna 1998. g. Reizabrana 2003. Vanredni profesor od 2007. Magistarski rad: ” Hemoglobin A1 u dece obolele od insulin zavisnog dijabetesa ” na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranila 1986. g. Doktorsku disertaciju “Epidemiološke i kliničke karakteristike dijabetesa predškolskog uzrasta” odbranila je 1997. g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Subspecijalistički rad iz endokrinologije: “Kliničke posebnosti dijabetesa ranog uzrasta” odbranila je 2002. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Maja 1989. g. je bila na sedmodnevnoj edukaciji u školi posvećenoj auksloškim problemima u dece u organizaciji Karolinskog instituta u Štokholmu .Aktivno učestvuje u radu domaćih i internacionalnih kongresa iz endokrinologije i dijabetologije, kao i auksologije. Predavač je i član Naučnog odbora, na Prvom srpskom kongresu o šećernoj bolesti, sa međunarodnim učešćem, u Beogradu, 2009, kao i na Prvom srpskom kongresu o bolestima štitaste žlezde, na Zlatiboru, gde je takođe predavač i član Naučnog odbora,2010. Jedan je od osnivača edukativnog Kampa za decu obolelu pod šećerne bolesti, u periodu od 2000-2007. Član je Nastavno naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, za period 2006-2009, kao i član Komisije za praćenje naučnoistraživačkog razvoja Medicinskog fakulteta pri Naučnom veću za isti period, 2006-2009.

Objavljeni radovi:

Rad u časopisu koji je indeksiran u CC ili SCI:
1. Šipetic S..Vlajinac H., Kocev N.Sajic S.: The Belgrade childhood diabetes study:prenataland social associations for type 1 diabetes; Blackwell Publishing ltd. Pediatric and Perinatal Epidemiology 2004,18, 33-39.
2. Šipetic S.,Vlajinac H.,Kocev N.,Bjekic M.,Sajic S.: Early infant diet and risk of type 1 diabetes mellitus in Belgrade children; Nutrition 21,2005.,474-479.
3. Vlajinac H.,Sipetic S.,Marinkovic J., Bjekic M.,.Kocev N., Sajic S.: The Belgrade childhood diabetes study-comparison of children with Type 1 diabetes with their siblings; Journal Compilation 2006 Blackwell Publishing Ltd. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 20,238-243.
4. Sipetic S.,Vlajinac H., Marinkovic J., Kocev N., Bjekic M., Ratkov I., Sajic S. : Stressful life events and psychological dysfunctions before the onset of Type 1 diabetes mellitus ; Journal of pediatric endocrinology and Metabolism 2007, 20, 527-534.
5. Jesic MD., Sajic S., Jesic M.,Maringa M., Micic D., Necic S.: A case of new mutation in maturity-onset diabetes of the young type 3 ( MODY3 ) responsive tio a low dose of sulphonylurea ; Diabetes research and clinical practice 8r, 2008,e1-e3.
6. Jesic M., Jesic MD., Maglajlic S., Sajic S., Necic S.: Successful sulfonylurea treatment of a neonate with neionatal diabetes mellitus due to a nww KCNJ11 mutation ; Diabetes research and clinical practice xxx ( 2010) e1-e3.

Rad u časopisu koji je uključen u bazu podataka MEDLINE:
1. Koš R.,Međo B.,Grković S., Nikiolić D., Sajić S., IlićJ.: Kamptomelična displazija-prikaz slučaja, upisan pod brojem 9-06., u štampi za Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, sveska 5,6
2. Marina Đ. ,Sajić S.: Lingvalna tireoidea, upisan pod brojem 11-o6 ,u štamšpi za Srpski arhiv za celokupno lekarstvo,sveska 3,4
3. Matejić M., Ješić M., Sajić S.,Maglajlić S., Necić S.,Bojić V.,: Neklasična kongenitalna adrenalna hiperplazija uzrokovana deficitom 21-hidroksilaze.Srpski arhiv,Istraživačka i klinička iskustva u dečjoj medicini povodom osamdeset godina od osnivanja UDK u Beogradu, oktobar 2004. Suplement 1, str.106-108.
4. Necić S.,Jokanović R.,Nikezić M.,Radmanović S.,Sajić S.:Prilog ranijem postavljanju dijagnoze dijabetes melitusa kod dece;Srpski arhiv, 1988., 116, str.265-272.
5. Necić S.,Nikezić M.,Sajić S., Radmanović S.:Lečenje nestabilnog dijabetes melitusa u dece i adolescenata insulinom uz pomoć poluautomatske brizgalice-NOVOPEN;Srpski arhiv,1989.,117,str.453-458.
6. Nikezić M.,Jokanović R., Han R.,Radmanović S.,Sajić S:Tireoglobulinska antitela određena radioimunološkim metodom u dece i adolescenata sa oboljenjima tireoideje; Srpski arhiv,1984.,112,str.645-655.
7. Nikezić M., Jokanović R.,Radmanović S.,Necić S.,Sajić S:Etiologija hipotalamusnog dijabetes insipidusa kod dece;Srpski arhiv,1987.,115,str.281-295.
8. Nikezić M.,Radmanović S.,Necić S., Sajić S.:TSH-Receptor antitela određena thybia- testom kod dece sa hipertireozom;Srpski arhiv,1989.,177,str.433-444.
9. Ljubojević V.,Jokanović R,Necić S.,Sajić S.:Promene na očnom dnu kod dece i adolesce- nata obolelih od insulin zavisnog dijabetes melitusa;Srpski arhiv,1987.,115, str.919-925.
10. Sajić S.,Necić S., Ješić M. Bojić V.: Noviji pogled naetipatogenezu i kliničke odlike dijabetesa tip 1 u detinjstvu.,Srpski Arhiv., Istraživačka i klinička iskustva u dečjoj medicini povodom osamdeset godina od osnivanja UDK u Beogradu, oktobar 2004.suplement 1., str.128-133.
11. Sajić S.,Petrović R., Nastanak supkliničke neuropatije u zavisnosti od stepena metaboličke kontrole kod adolescenata sa dijabetesom tip jedan,Srpski Arhiv,jul-avgust 2005.,sveska 7-8.,str.358-362.
12. Radlović N., Janić D., Sajić S., Janković S., Ješić M., Leković Z., Petrović R.: Sindrom IPEX-prikaz bolesnika, Srpski Arhiv za celokupno lekarstvo , septembar-oktobar 2008.,sveska 9-10., str.538-541.
13. Sajić S., Zdravković V., Ješić M., Bojić V.: Hipertireoidizam decjeg doba , Medicinski glasnik Zlatibor, Specijalna bolnica za bolesti stitaste zlezde i bolesti metabolizma., godina 15, broj 37, septembar 2010., str. 29-36.

Ceo rad u časopisu koji nije uključen u CC, SCI ili MEDLINE:
1. Lešović S., Sajić S. : Metabolička kontrola i uhranjenost dece i adolescenata obolelih od diabetes mellitusa tip 1. Medicinski glasnik, Zlatibor , broj 30, juni 2009., str.56-66.
2 . Necić S.,Sajić S.,Milikić V.:Vođenje dijabetesa u detinjstvu u uslovima ekonomske blokade;Acta Medica Semendrica,br.3-5,1994.,str.169-171.
3. Necić S.,Radmanović S.,Sajić S.,Zdravković V.: Vođenje dijabetesa u detinjstvu u uslovima ekonomske blokade;ActaMedicaMediane,br.4.,1994.,str.59-62.
4. Sajić S., Necić S.,Radmanović S.: Glikozilirani hemoglobin (GHb)-objektivni pokazatelj uspešnosti kontrole glikemije u dečjoj dijabetologiji;Bilten za hematologiju i transfuziologiju, Vol.20,br.2-3,1992.,str.64-66.
5. Sajić S., Necić S.,Radmanović S., Milikić V.: Uspostavljanje novih standarda lečenja diabetes mellitus-a kod dece; Anali dečje klinike u Tiršovoj,vol.1,br.1.,1996.,str.48-51.
6. Sajić S.:Dijabetes ranog uzrasta;Anali Dečje klinike,1998.,Vol.3,br.4.,str.9-12.
7. Sajić S. Hipoglikemije značajan problem kod dece sa dijabetsom., Informator Saveza zdravstvenih radnika Srbije i Beograda, X jubilarni stručni susret,Beograd, april 2003., pokrovitelj Skupština Grada Beograda,. str.17-18.
8. Sajić S., Necić S., Mitić V., Bojić V., Matejć M.: Etiopatogenezai klinički tok dijabetesa tip 1 u ranom uzrastu. ; Medicinska istraživanja, časopis Medici nskog fakultetra Univerziteta
u Beogradu,Vol.38,Sv.2,2004,str.43-50.
9. Šipetić S.,Vlajinac H.,Kocev N.,Radmanović S.,Sajić S.: Uloga stresa u oboljevanju od insulin-zavisnog dijabetes melitusa;Medicinska istraživanja, 2002.,vol.36,Sv.2.,str.43-49.

Ceo rad u zborniku nacionalnog skupa:
1. Necić S, Nikezić M, . Radmanović S.,Sajić S.:Dijabetska ketoacidoza-naša iskustva sa različitim načinima lečenja;Zbornik radova saopštenih na naučnom skupu povodom 60- godišnjice ped.klinike,Beograd,1985.,str.79-85.
2. NikezićM.,Radmanović S.,Necić S., Sajić S.:Vrednosti T4,T3,FT4,FT3,TSH i TBG u dece i adolescenata obolelih od insulin zavisnog dijabetesa;V Jugoslovenski simpozijum o štitastoj žlezdi,Zlatibor,1985,str.177-181.
3. Radmanović S., Necić S, .Sajić S.: Lečenje dece malog rasta humanim hormonom rasta; Zbornik radova saopštenih na naučnom skupu povodom 60-godišnjice osnivanja Pedijatrijske klinike,Beograd,1985.,str.73-76.
4. Zdravković D.,Vlaški J., SajićS., ŽivićS., Katanić D., ŠaranacLj., MilenkovićT., Jelenković B.: Vodič za otkrivanje, dijagnostiku i lečenje dece i adolescenata niskog rasta prezentacija vodiča i klinički čas ( prikazi slučajeva).; Zbornik radova , Pedijatrijski dani
Srbije i Crne Gore, Niš, septembar 2005., str.171-175.
5. Sajić S.:Predikcija, primarna i sekundarna prevencija insulin zavisnog dijabetesa- dijabetesa tip 1;Zbornik radova Simpozijuma:”Pedijatrijska endokrinologija u novom
milenijumu”, Akademija Medicinskih nauka SLD,Beograd, juni 2002.
6. Sajić S.: Esencijalni problemi u lečenju male dece obolele od dijabetesa tipa 1.; Naučni skup Dijabetes u dečjem uzrastu,Akademije medicinskih nauka SLD, organizator Prof.dr Radmanović S., Beogtrad, jun 2003,str.25-30.

Ceo rad u zborniku međunarodnog skupa:
1. Radmanović S.,Sajić S.,Milikić V.,Necić S.:Efekat terapije na rast u devojčica sa sindro- mom Turner;Zbornik radova Jugoslovenski Pedijatrijski dani,1996 sa međunarodnim učešćem,Niš 1996.,str.407-408.
Izvod u zborniku međunarodnog skupa:
1. Bojić V., Sajić S., Jovanović N.: Steroidni diabetes mellitus tip 1(IZDM)kao komplikacija u lečenju ALL; III Kongres pedijatara Jugoslavije/Srbije I Crne gore sa međunarodnim
učešćem, Herceg novi, 2002., str.219.
2. Bojić V., SajićS., Živanović D., Perišić V.N. Dijabetes melitus i celijačna bolest- slučajna pridruženost ili ne?. Zbornik Sažetaka 4. Kongresa Pedijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Beograd, oktobar 2006., str.362-363.
3. Jesic M., Sajic S., Zdravkovic V., Maringa M., Micic D.: Maturity-onset diabetes of the young type 3 : a case report of a female child responsive to a low dose of sulfonylurea; Pediatric Diabetes,volume 8., supplement 7, sept.2007., p.40.
4. Jesic MD.,Sajic S., Zdravkovic V., bojic V., Jesic MM., Necic S.: Relation profile of blood pressure and heart rate with microalbuminuria and metabolic controlin children and
adolescents with type 1 diabetes; Pediatric Diabetes,Vol.10, supp.11., sept.2009., p.35.
5. Jesic MD.,Sajic S., Maringa M., Jesic MM., Micic D.: A case of hepatocyte nuclear factor-1 alpha diabetes ( the new mutatrion in mody 3);Diabeologia, Abstracts of the 43 rd EASD
annual mEeeting, Amsterdam, the Netherlands,18-21 sept., 2007., p 122.
6. Jesic MD., Sajic S., Zdravkovic V., Jesic MM., Bojic V.: Povezanost profila krvnog pritiska sa mikroalbuminurijom kod adolescenata sa dijabetesom melitusom tip 1 ; Zbornik
sazetaka 1.Kongresa pedijatara Srbije sa medjunarodnim ucescem, Beograd, oktobar 2010, str.105.
7. Jesic MD., Sajic ., Zdravkovic V., Bojic V., Nikolic M, and Jesic MM., : Frequency and clinical characteristics of ketoacidosis at onset of childhood type 1 diabetes mellirtus; Pddiatric Diabetes,vol.11,supp.14., Abstractcts for the 36 th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes ( ISPAD) ,October 2010, Buenos Aires, Aregentina, p .40.
8. Kostić M.,Sajić S., Jovanović O.Peco-Antić A.,Milikić V.,Pejčić I.: Ambulatory blood pressure monitoring in diabetic children;Pediatric Nephrology,Journal of the international
pediatric nephrology association;Vol.11, Number 5, October 1997,P.48.
9. Kostić M.,Milikić V.,Sajić S.,Peco-Antić A.,Pejčić I.,Necić S.,Radmanović S.,Jovanović O.: Ambulatory blood pressure monitoring in diabetic children; Hormone Research, suppl
50.,1998.,1-108.,p.95.
10. Kostić M.,Sajić S.,Jovanović O.Peco-Antić A.,Milikić V.,Pejčić I.: Ambulatory blood pressure monitoring in diabetic children; Pediatric Nephrology,Journal of the international
pediatric nephrology association;Vol.11, Number 5, October 1997, p.48.
11. Krivokapić -Dokmanović L.,Sajić S.;Endocrine complications in a patient with double heterozygous thalassaemia and haemoglobin Lepore;V international conference on thalassaemias and the haemoglobinopathies; Nicosia-Cyprus,1993., p.320
12. Matejić M.,Sajić S.,Necić S.,Petrović R.,:Neklasična forma kongenitalne adrenalne hiperplazije;III Kongres Pedijatara Jugoslavije/Srbije i Crne Gore,sa međunarodnim učešćem,Herceg Novi, 2002.,str.211.
13. Mitić V., Dimitrijević N., Koš R., Sajić S.: Etiologija i kliničke karakteristike bakterijskih meningitisa u dece do uzrasta od tri godine; III Kongres pedijatara Jugoslavije/Srbije I
Crne Gore sa međunardonim učešćem, Herceg Novi,2002., str.330.
14. Mitic V.,Dimitrijevic N.,Sajic S.,Sekulovic G. Status epilepticus in children.,Epilepsia, the Journal of the International League Against Epilepsy,abstracts from the 6 th European
Congress on Epileptology Vienna, 30 May-3 June 2004.,Volume 45, supplement 3. 2004. p.198.
15. Lesović S.,Sajić S., Petrović R. : Insulin therapy and metabolic control in children with diabetes meelitus tzpe 1.; Hormone Research, abstracts 47 th Annual mneeting of ESPE, Istambul, Turkey , sept.2008., p.230.
16. Necić S., Radmanović S.,Sajić S.,Milikić V.: Insulin edema-complication of insulin treatment in the girl with IDDM; Abstracts of Beijing international symposium on pediatric diabetology and endocrinology, China, 1994., p.68.
17. Necić S.,Radmanović S.,Sajić S.,Milikić V.:Hyperthyroidism caused by hyperfuncional thyroid carcinoma in 11 year old boy; Abstract book of 9 th Balcan congress of Endocrinology, Thessaloniki,Greece,1997., p. 42.
18. Petrović R., Sajić S., Petrović B., Lešović S. : Adolescents with diabetes mellitus type 1- computer technology in the srevice of tetabolic control; Hormone research , Abstracts 47
th Annyual meeting of ESPE, Istamnbul , Turkey, sept. 2008,. p.213.
19. Petrovic R., Sajic S.: Subclinical peripheral neuropathy and metabolic control in type 1 diabeti adolescents ; Abstract book 12 th International Congress of Endocrinology August
31-Speptember 4, 2004, Lisabon, Portugal, p.294.
20. Petrović R., Sajić S., Petronić- Marković I.: Influence of insulin therapy on NCV (neural conduction velocity) in children with diabetes mellitus type 1; Hormone Research,
International Journal of Experimental and Clinical Endocrinology, 42 nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Ljubljana, Slovenia, September 18-21, 2003.,p.143.
21. Petrovic R.,Sajic S.,Lesovic S.: Type 1 diabetes mellitus Adolescents-relations of management and psychosocial characteristics.; Hormone Research from developmental endocrinology to clinical research.,abstracts ESPE- LWPES 7 th Joint meeting Paeditaric Endocrinology in collaboration with APEG,APPES,JSPE and SLEP, Lyon, France, September 21-24,2005., p.260.
22. Petrovic R., Sajic S., : Komjuterska tehnologija i samotretman bolesti u adolescenata obolelih od diabetes mellitusa tip 1;Zbornik radova 41. Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim ucescem, Nis., septembar 2008., str.150.
23. Petrović R., Sajić S.; DMT1 Adolescenti-PS tehnologija, instrument edukacije u samotretmanu bolesti u tranziciji ka odraslom.; Zbornik sazetaka 6.srpskog kongresa o šećernoj bolesti sa medjunarodnim ucesecem, Beograd 2009., str.186.
24. Petrović R., Sajić S., Petrović B., Lešović S. : Adolescents with diabetes mellitus type 1- computer technology in the srevice of tetabolic control; Hormone research , Abstracts 47th Annyual meeting of ESPE, Istamnbul , Turkey, sept. 2008,. p.213.
25. Petrovic R., Sajic S.: Subclinical peripheral neuropathy and metabolic control in type 1 diabeti adolescents ; Abstract book 12 th International Congress of Endocrinology August
31-Speptember 4, 2004, Lisabon, Portugal, p.294.
26. Petrovic R.S. , Sajic S., Petronic-Markovic I.: Influence of insulin therapy on NCV (neural conduction velocity) in children with diabetes mellitus type 1; Hormone Research, International Journal of Experimental and Clinical Endocrinology, 42 nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Ljubljana, Slovenia, September 18-21, 2003.,p.143.
27. Petrovic R.,Sajic S.,Lesovic S.: Type 1 diabetes mellitus Adolescents-relations of management and psychosocial characteristics.; Hormone Research from developmental
endocrinology to clinical research.,abstracts ESPE- LWPES 7 th Joint meeting Paeditaric Endocrinology in collaboration with APEG,APPES,JSPE and SLEP, Lyon, France, September 21-24,2005.,p.260.
28. Petrovic R., Sajic S., : Komjuterska tehnologija i samotretman bolesti u adolescenata obolelih od diabetes mellitusa tip 1;Zbornik radova 41. Pedijatrijski dani Srbije sa medjunarodnim ucescem, Nis., septembar 2008., str.150.
29. Sajić S.,Necić S.,Radmanović S.,Zdravković V.:Epidemiological and clinical characteristics of diabetes mellitus young children;Diabetes Research and Clinical Practice, 44 Suppl.1999 S1-S39;Abstracts for ISPAD’99,April 1999, p.40.
30. Sajic S.,Matejic M.: Specific clinical characteristics of IDDM in young children.; Abstract bok of 6 th European Congres of Endocrinology,Lyon, France, april 2003., p. 363.
31. Sajic S.,Petrovic R.,: Diabetic polyneuropathy in adolescents and relation with metabolic control; Abstract book European Congress of Endorinology,september 2005-ECE 2oo5,
Goteborg, Swedwn. p.87.
32. Saranac Lj.,Sajic S.,Katanic D.,Kostic G.,Miljkovic M.,Ciric V.: Neuroendocrine aspects of obesity-leptin and NPY in obese children.;Hormone Research from developmental Endocrinology to Clinical Research, abstracts ESPE-PWPES 7 th Joint meeting Paediatric Endocrinology in collaboration with APEG, APPES, JSPE AND ASLEP , Lyon, France, September 21-24, 2005., p.393-394.
33. Sajić S.,Necić S.,Bunjevački G.,Radmanović S.:Secondary diabetes mellitus in a 14 year old girl with thalassaemia major;Abstracts of Beijing international symposium on pediatric diabetology and endocrinology;China,1994.,p.63.
34. Sajić S.,Necić S.,Radmanović S.,Zdravković V.: Epidemiological and clinical characteristics of diabetes mellitus in young children;Abstract book of 10 th Balcan congress on Endocrinology,Belgrade,Yugoslavia,1999.,p.103.
35. Sajić S.,Matejić M.,Necić S.,Bojić V.:Predikcija,pokušaji prevencije dijabetesa tipa 1;III Kongres pedijatara Jugoslavije/Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem,Herceg Novi, 2002, str.209.
36. Sajić S.,Ješić M.D., Zdravković V.,Bojić V.,Ješić M.M.:Učestalost dijabetične ketoacidoze kod dece sa novootkrivenim dijabetes melitusom tip 1 na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu u periodu od 1996-2005 godine.; Zbornik sazetaka 4.Kongresa pedijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem,Beograd,oktobar, 2006,str.361.
37. Sajić S.,Necić S.,Radmanović S.,Zdravković V.:Epidemiological and clinical characteristics of diabetes mellitus young children;Diabetes Research and Clinical Practice, 44 Suppl.1999 S1-S39;Abstracts for ISPAD’99,April 1999, p.40.
38. Sajic S.,Matejic M.: Specific clinical characteristics of IDDM in young children.; Abstract book of 6 th European Congres of Endocrinology,Lyon, France, april 2003., p. 363.
39. Sajic S.,Petrovic R.,: Diabetic polyneuropathy in adolescents and relation with metabolic control; Abstract book European Congress of Endorinology,september 2005-ECE 2oo5,
Goteborg, Swedwn. p.87.
40. Saranac Lj.,Sajic S.,Katanic D.,Kostic G.,Miljkovic M.,Ciric V.: Neuroendocrine aspects of obesity-leptin and NPY in obese children.;Hormone Research from developmental Endocrinology to Clinical Research, abstracts ESPE-PWPES 7 th Joint meeting Paediatric Endocrinology in collaboration with APEG, APPES, JSPE AND ASLEP , Lyon, France, September 21-24, 2005., p.393-394.
2000;7; p.108.
41. Zdravkovic V.,Sajic S., Jesic M., Stankovic A., Zivkovic DS.: Insulin pump therapy in siblings.; 1 st International conference on Advanced tecnologies and treatments for diabetes,Prague, Czech Republic ,february 27-marh 1,2008 .p.139.
42. Zdravkovic V., Sajic S., Dimitrijevic N., Bogicvic D. , Bojic V., Mitic V., Nikolic D., Jesic M.: Hasimoto encephalopathy – diagnostic and therapeutic challenge .; Hormone research, Abstracts LWPES /ESPE 8 th Joint Meeting Global Care in Pediatric Endocrinology , New York, USA, Sept.,2009., p.461.
43. Šipetić S.,Vlajinac H.,Kocev N.,Sajić S.,Denić Lj.:The Belgrade childhood diabetes study:A multivariate analysis of risk determinants for diabetes.Mak.Med.pregled, 56: suplement 52.,str.1-120.,Skoplje 2002.,str.5.;Books of abstracts 2 Congress oof the physicians of the macedonian preventive medicine with international paricipation,Ohrid, Republika Makedonija,Oktobar 2002.

Izvodi u zborniku nacionalnog skupa:
1. Jokanović R.,Nikezić M.,Necić S.,Radmanović S.,Sajić S.:Dostignuća i mogućnosti lečenja dece i omladine obolele od insulin zavisnog dijaetes melitusa(IZDM);Zbornik radova Xlll kongresa Pedijatara Jugoslavije,Priština,1987.,str.222.
2. Matejić M.,Kostić M.,Stanković A.,.Necić S.,Sajić,S.,Zivković M.: Inscerciono/delecioni (I/D) polimorfizam gena za angiotenzin I konvertirajućI enzim(aCE) kod dece sa insulin zavisnim dijabetom(IZDM);Zbornik sažetaka V srpskog Kongresa o šećernoj bolesti, Beograd, 2001.,str.69.
3. Mitić V. ,Dimitrijević N., Bogićević D.,Nikoilić D.,Sajić S.: Elektroencefalogragski nalaz kod dece sa bakterijskim meningitisom; Zbornik radova 2.Simozijuma Razvojne neurologije i psihijatrije, Beograd, maj 2003.,str.40.
4. Necić S.,Nikezić M.,Radmanović.S.,Sajić S.:Mc Cune-albrightov Sindrom;Sažeci IV kongresa Endokrinologa jugoslavije;Herceg Novi,1988.,str.165.
5. Necić S.,Nikezić M.,Sajić S.,Radmanović S.:akutni,gnojni,ponavljani tireoiditis u dece;Zbornik sažetaka VI Jugoslovenskog simpozijuma o štitastoj žlezdi,Zlatibor, 1989.,str.82.
6. Necić S.,Nikezić M.,…Sajić S.:Mauriac-ov sindrom-definitivno oštećenje rasta;Sažeci II Ped.dana Crne Gore,Titograd,1989.,str.35.
7. Necić S.,Radmanović S.,Sajić S.,Zdravković V.:Pseudohipoaldosteronizam kao uzrok sindroma gubitka soli u dva muška odojčeta;Zbornik sažetaka V Kongresa Endokrinologa Jugoslavije,Beograd,1993.,str.77.
8. Necić S.,Nikezić M.,Radmanović S.,Sajić S.:Idiopatska hipotalamusna disfunkcija u četvorogodišnje devojčice,praćena gojaznošću,promenom ponašanja,neurovegetativnim smetnjama i upornom hipernatrijemijom;Zbornik sažetaka V Kongresa Endokrinologa Jugoslavije,Beograd,1993,str.152.
9. Necić S.,Sajić S.,Radmanović S.,Zdravković V.: Deklaracija sa ostrva Kos-za svu decu sveta obolelu od dijabetesa;Zbornik sažetaka II srpskog kongresa o šećernoj bolesti, Beograd,1994.,str.23.
10. Necić S.,Radmanović S.,Sajić S.,Zdravković V.:Insulinski edem-komplikacija insulinskog lečenja u devojčice obolele od insulin zavisnog diabetes mellitus-a;Zbornik sažetaka II srpskog kongresa o šećernoj bolesti,Beograd,1994.,str.126.
11. Necić S.,Radmanović S.,Sajić S.,Milikić V.:Hipertireoidizam uzrokovan hiperfunkcio- nalnim karcinomom štitaste žlezde u jedanaestogodišnjeg dečaka;Zbornik radova VII Jugoslovenskog simpozijuma o štitastoj žlezdi,Beograd,1994.,str.31.
12. Nikezić M.,Necić S.,Radmanović S.,Sajić S.:Posebnosti dijabetes melitusa u malog deteta;Zbornik XIII Kongresa Pedijatara Jugoslavije,Priština,1987.,str.227.
13. Nikezić M.,Radmanović S….Sajić S.:TSH receptor antitela određena Thybia testom u dece sa hipertireozom;Zbornik sažetaka IV Kongresa Endokrinologa Jugoslavije,Herceg Novi, 1988.,str.159.
14. Nikezić M.,Radmanović S.,Necić S.,Sajić S.:Ektopična tireoideja kao uzrok kasne pojave hipotireoze u dece;Zbornik sažetaka VI Jugoslovenskog simpozijuma o štitastoj žlezdi , Zlatibor,1989.,str.83.
15. Nikolic D., Dimitrijjevic N., Bogicevic D., Dimitrijevic A., Petrovic M., Medjo B., Sajic S., Bojic V.; Etiologija paroksizmalnih neepileptickoh napada u pedijatrijskom uzrastu;
Ybornik radov 41. pedijatrijskih dana Srbije sa medjunarodnim ucresecm, Nis, septembar 2008., str.181.
16. Ljubojević V.,Jokanović R.,Necić S.,Sajić S.,Radović N.: Promene na očnom dnu kod dece i mladih osoba sa insulin zavisnim dijabetesom;Sažeci radova XX jubilarnih Ped. dana Srbije, Beograd,1985.,str.84.
17. Petrović R.,Sajić S.,Petronić-Marković I.: Adolescentni Tip 1 Diabetes mellitus T1DM- metabolička kontrolai periferna nervna disfunkcija, Najučestalija oboljenja u aktuelnoj
lekarskoj praksi; Srpsko Lekarsko Društvo, podružnica Čačak, Dani lekara Čačka i Moravičkog regiona, novembar, 2005.,str.39.
18. Petrović R.,Sajić S.,Petronić-Marković I.: Uticaj vrste insulinske terapije na promenu brzine nervnog provođenja u adolescenata obolelih od diabetes mellitusa tip 1 sa ranom
perifernom disfunkcijom.; Zbornik radova Pedijatrijskih dana Srbije i Crne Gore,Niš, septembar 2003., str.179-180.
19. Radmanović S.,Nikezić M.,Necić S.,Sajić S.:Rastenje i razvoj dece obolele od dijabetes melitusa;Zbornik radova XIII Kongresa Pedijatara Jugoslavije,Priština,1987.,str.236.
20. Radmanović S.,Nikezić M.,Necić S.,Sajić S.:Rastenje i razvoj dece obolele od hipertireoze;Sažeci IV Kongresa Endokrinologa Jugoslavije,Herceg Novi,1988.,str.160.
21. Radmanović S.,Nikezić M.,Necić S.,Sajić S.:Rastenje i razvoj dece obolele od hipertireoze;Zbornik radova VI Jugoslovenskog simpozijuma o štitastoj žlezdi,Zlatibor,1989,str.97.
22. Radmanović S.,Necić S.,Sajić S.:Lečenje teških oblika gojaznosti u dece;Glasnik, Zlatibor, 1992.,br.1-2,str.60.
23. Sajić S.,Nikezić M.,Necić S.,Radmanović S:Značaj određivanja glikoziliranog hemoglobina za procenu metaboličke kontrole dijabetes melitusa u dece;Zbornik radova XIII Kongresa Pedijatara Jugoslavije, Priština, 1987., str.231.
24. Sajić S.,Radmanović S.,Nikezić M.,Necić S.:Cushingov sindrom u dečaka od 14 godina;Sažeci IV Kongresa Endokrinologa Jugoslavije,Herceg Novi,1988.,str.204.
25. Sajić S.,Necić S.,Radmanović S.,Zdravković V.:Akutna bubrežna insuficijencija u toku teške dijabetske ketoacidoze u 15-godišnje devojčice;Zbornik sažetaka II srpskog kongresa o šećernoj bolesti,Beograd,1994.,str.87.
26. Sajić S.,Cvetković P,Milikić V.,Necić S.;Steroidni diabetes mellitus u lečenju recidiva ANLL (prikaz bolesnika),Bilten za hematologiju,Vol.22,br.1-2,1994.,str.70.
27. Sajić S .,Necić S.,Radmanović S.,Milikić V.:Insulinski edemi kao komplikacija terapije ketoacidoze;Zbornik radova ,Jugoslovenski pedijatrijski dani,Niš,1995.,str.128.
28. Sajić S., Đorđević D.,Necić S.,Radmanović S.,Milikić V.,:Mauriac-ov sindrom u 11- godišnjeg dečãka;Zbornik sažetaka Trećeg srpskog kongresa o šećernoj boletii- posvećen 75. godišnjici otkrića insulina,Beograd,1996.,str.31.
29. Sajić S.,Milikić V.,Necić S.,Radmanović S.:Insulinska terapija u poslednjoj deceniji- pedijatrijske perspektive;Apstrakti stručnog seminara iz dijabetologije-Insulin danas 40godina od otkrića molekularne strukture insulina,KBC “Zvezdara” Beograd,1996.,str.13.
30. Sajić S.,Necić S.,Radmanović S.,Zdravković V.:Specifičnosti insulinske terapije kod male dece obolele od IZDM;Zbornik sažetaka II Kongresa pedijatara Jugoslavije,Novi Sad, 1998.,str.221.
31. Sajić S.,Necić S.,Radmanović S.,Milikić V.:Epidemiološke i kliničke odlike dijabetes melitusa u ranom detinjstvu;Zbornik sažetaka IV Srpskog kongresa o šećernoj bolesti, Beograd, 1998.,str.51.
32. Sajić S.,Đorđević D.,Radmanović S.: Činioci koji utču na metaboličku kontrolu kod dece i adolescenata obolelih od IZDM;Zbornik sažetaka VI Kongresa Endokrinologa Jugoslavije, Beograd,1999.,str.91.
33. Sajić S.,Necić S.,Zdravković V.,Radmanović S.:Centralni problemi u lečenju male dece obolele od IZDM;Jugoslovenski Pedijatrijski dani,Niš 1999,str.116.
34. Sajić S.:Primarna i sekundarna prevencija IZDM u dece;Zbornik sažetaka V srpskog kongresa o šećernoj bolesti,Beograd 2001.,str.4.
35. Sajić S.,Necić S.,Bojić V.,Matejić M.:Zakasnela dijagnoza novootkrivenog dijabetesa u 14-godišnje devojčice;Jugoslovenski Pedijatrijski dani,Niš,2001.,str.30.
36. Sajić S., Petrović R.: Analiza učestalosti pojave subkliničke distalne senzomotorne neuropatije u korelaciji sa prediktorom metaboličke kontrole- HBA1c, u adolescenata obolelih od diabetes mellitusa tip 1; Zbornik radova Pedijatrijskih dana Srbije i Crne Gore, Niš, septembar 2003.,str.178-179.
37. Zdravković V.,Radmanović S.,Necić S.,Sajić S.:Prekomern gojaznost u dečjem uzrastu;Glasnik,Zlatibor,br.1-2.,1993.,str.98.

Poglavlja u knjigama:
1. Nikezić M.,Necić S.,Radmanović S.,Sajić S.: Hronični limfocitni tireoiditis u dece i adolescenata;Inovacije znanja iz Pedijatrije,Med.fak.Beograd,1984.str.157-166.
2. Necić S.,Nikezić M.,Radmanović S.,Sajić S.: Nove mogućnosti za bolju metaboličku kontrolu dijabetes melitusa u dece; Inovacijeznanja iz Pedijatrije, Med.fak.Beograd, 1984. ,  str.147-156.
3. Radmanović S., Nikezić M.,Necić S.,Sajić S.: Rastenje dece sa kongenitalnom adrenalnom hiperplazijom; Inovacije znanja iz Pedijatrije,Med.fak.Beograd,1984., str.167-176.
4. Sajić S.:Karakteristike dijabetesa u dece; Diabetes mellitus, Inovacije znanja X,Urednik Prof. Dr Đorđević P.; Medicinski fakultet Beograd Institut za endokrinologiju,dijabetes i
bolesti metabolizma KCS, Beograd,2002.,str.28-37.
5. Sajić S.:Dijabetes ranog uzrasta-epidemiološke,imunološke i kliničke posebnosti; Jugoslovenska Pedijatrijska škola-prvih pet godina,Udružnje pedijatara ugoslavije,2002.,Kurs 1, str.206-211.
6. Sajić S.:Predikcija,primarna i sekundarna prevencija insulin zavisnog dij abetesa; Jugoslovenska pedijatrijska škola-prvih pet godina, Uduženje Pedijatara Jugoslavije,2002, kurs 4, str.251-255.
7. Sajić S.: Hipoglikemijske reakcije u dece sa tipom 1 Diabetes mellitusa; XII inovacije znanja, Urednik Prof.dr Djordjević P., Medicinski Fakultet Beograd, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS, Beograd, u štampi
8. Sajić S.: Karakteristike dijabetesa kod dece.; Jugoslovenska studija prekusora ateroskleroze kod školske dece, Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu , i CIBIF – Centar za izdavačku, bibliotečku i informacionu delatnost, Glavni i odgovorni urednik Prof.dr Nedeljković S., glavni istraživač, Prof.dr. Simeunović S.,Beograd, 2006. , Poglavlje Klinička patologija, str. 492-502.

Poglavlja u monografijama:
1. Sajić S.: Epidemiološke i kliničke odlike dijabetes melitusa u ranom detinjstvu;Acta medica pediatrica,Pedijatrijska endokrinologija;Urednik Zdravković Dragan,Vol 2.,br.3., sept. 1998.,str.835-847.
2. Kostić M.,Stanković A.,Živković M.,Matejić M.,Sajić S.,Peco-Antić A.,Necić S.,Jovanović O.,Kruščić D.: Polimorfizam gena za angiotenzin l konvertujući enzim (ACE) i receptora za angiotenzin ll tip 1 (ATR1)) kod dece s insulin zavisnim dijabetes elitusom;Dijabetesna nefropatija,Osma škola dijalize,urednik Stefanović V.,Biblioteka Sciencia, Izdavačka delatnost Univerziteta u Nišu, 2002., str .62-66.
3. Zdravković D.,Vlaški J., Sajić S., Živić S.,Katanić D.,Šaranac Lj.,Milenković T.,Jelenković B.: Nizak rast u detinjstvu i adolsecenciji- Vodič za otkrivanje,dijagnostiku i lečenje dece i adolescenata niskog rasta, rukovodilac radne grupe za izradu vodiča Prof. dr. Zdravković D., Pod pokroviteljstvom Pedijatriojske i Endokrinološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Beograd , 2005. str. 1-23.
4. Sajić S.: Dijabetes melitus,Hipoglikemije . U: Pedijatrija, Udžbenik za studente medicine. Urednici Perišič V, Jankovi ć B.,Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet,2010,  str.4 96-507.