Српски | Srpski | English

Projekti

UNICEF LOGO

NAZIV PROJEKTA: Jačanje kapaciteta za prepoznavanje i ranu intervenciju kod dece sa poštekoćama u ranom razvoju na Univerzitetskoj dečjoj klinici

DONATOR: UNICEF

TRAJANJE PROJEKTA: novembar 2016 – novembar 2018

VEDNOST PROJEKTA: 7.632.248,00
OPIS PROJEKTA:
Cilj ovog projekta je unapređenje kapaciteta Univerzitetske dečije klinike u oblasti prepoznavanja i intervencija kada je reč o kašnjenju u razvoju dece u prvih pet godina života.

Prve godine života su najvažnije za fizički, emocionalni i intelektualni razvoj deteta. Mala deca dostižu svoj najveći potencijal u razvoju kada od samog početka uspostave jaku emotivnu vezu sa odraslima i kada odrastaju u bezbednim i zdravim uslovima koji im pružaju raznovrsne mogućnosti.

Aktivnosti na projektu su sledeće: Ispitivanje nivoa znanja i predrasuda roditelja i profesionalaca (pedijatri, vaspitači, psiholozi, defektolozi) o ranom razvoju. Podizanje svesti pacijenata, ali i pedijatara o zančaju ranog razvoja i ranog prepoznavanja i intervenisanja. Identifikacija relevantnih institucija koje mogu da pruže podršku detetu koje zaostaje i njegovoj porodici i spajanje UDK sa njima. Edukacija početnog tima lekara i saradnika (medicinske sestre, psiholozi, vaspitači) kako bi se oni osposobili za prepoznavanje, upućivanje i dalji rad sa decom koja imaju zastoj u psihomotornom razvoju. Pored edukacije tima, plan je i implementacija novog kurikuluma u saradnji sa Medicinskim fakultetom u cilju osposobljavanja specijalizanata za ovaj zadatak.

REZULTAT:  Formiranje Centar za rani razvoj koji se bavi, ne samo prepoznavanjem i zbrinjavanjem dece koja se nalaze na nižem nivou psihomotornog razvoja no što bi trebalo, već i istraživanjima, pisanjem literature, edukacijom i promovisanjem značaja ranog razvoja dece kako bi Klinika u Tiršovoj bila lider u oblasti podrške porodici u oblasti ranog razvoja i razvoju naučne i kliničke prakse u razvojnoj pedijatriji.

_____________________________________________________________________________________________________________

poljska

NAZIV PROJEKTA: Boljom dijagnostikom do zdravijih pluća dece

DONATOR: Ambasada Republike Poljske u Beogradu

TRAJANJE PROJEKTA: Avgust- decembar 2016. godine

U okviru Programa razvojne saradnje Ministarstva spoljnih poslova Poljske, 18. avgusta 2016. godine u Ambasadi Republike Poljske u Beogradu  potpisan je ugovor za dodelu bespovratnih sredstava Univerzitetskoj dečjoj klinici za sprovođenje projekta pod nazivom “Boljom dijagnostikom do zdravijih pluća dece”

IZNOS DONACIJE: 7.800 evra
OPIS PROJEKTA: Cilj projekta je unapređenje kvaliteta dijagnostike plućnih oboljenja kod dece uzrasta od 6- 18 godina u Službi za pulmologiju i alergologiju. Astma je najčešća hronična bolest kod dece. Njena učestalost u Srbiji je kao i u Evropi i iznosi oko 10%. Jedna od osnovnih osobina astme je opstrukcija protoka vazduha kroz disajne puteve. Ona se može dokazati izvođenjem testova plućne funkcije. U tom smislu ergobicikl je test na kome se deca  podrvrgavaju opterećenju najmanje 6 minuta kako bi se uspostavila dijagnoza astme, procena težine bolesti i praćenje efekata terapije. Takođe, ovaj test je pouzdan i kod drugih vrsta respiratornih oboljenja tako da omogućuje i bolji multidisciplinarni pristup u lečenju dece koja se leče i na odeljenjima neurologije, kardiologije, genetike i nefrologije. Za adekvatnu toaletu disajnih puteva kod dece koja ne mogu spontano da evakuišu sekret iz usne i nosne šupjljine, što je posebno izraženo kod dece sa neurološkim oštećenjima, savremeni aspirator spada u neophodnu opremu.

REZULTAT: Nabavljen 1 ergobicikl, 1 aspirator, a na osnovu ostvarenih ušteda nakon sprovedenog postupka javne nabavke, dodatno su obezbeđeni mikrotalasna rerna i indukciona ploča.

 


 

kk                 amba

 

NAZIV PROJEKTA: Unapređenje bezbednosti primene terapije u službama kardiohirurgije, pedijatrijske i neonatalne intenzivne terapije

DONATOR: Češka ambasada

TRAJANJE PROJEKTA: April – oktobar 2016. godine

U sklopu Češke razvoje pomoći, u Ambasadi Češke Republike u Beogradu, 15. aprila 2016. godine, potpisan je ugovor za dodelu bespovratnih sredstava Univerzitetskoj dečjoj klinici za realizaciju malog lokalnog projekta pod nazivom “Unapređenje bezbednosti primene terapije u službama kardiohirurgije, pedijatrijske i neonatalne intenzivne terapije”

IZNOS DONACIJE: 15.000 evra

OPIS PROJEKTA: Imajući u vidu da su deca posebno osetljiva na greške pri doziranju rastvora i lekova, kroz projekat je nabavljeno 10 infuzionih pumpi koje će omogućiti unapređenje kvaliteta i bezbednosti pružene zdravstvene zaštite. Infuzionim pumpama se precizno mogu dozirati lekovi i rastvori. Kod odraslih, lekovi i infuzioni rastvori se mogu aplikovati bez infuzionih pumpi. Međutim kod dece, posebno novorođenčadi i odojčadi, primena većine lekova je nemoguća, čak opasna bez primene istih.Kod vitalno ugroženih, broj potrebnih infuzionih pumpi po jednom detetu kreće se od 2 do 5.

REZULTAT PROJEKTA: Nabavljeno 10 infuzionih pumpi