Српски | Srpski | English

Škola i vrtić

skolaNa Univerzitetskoj dečjoj klinici postoji bolnička škola, koja svakodnevno organizuje nastavni rad sa decom osnovnoškolskog uzrasta.
To je Osnovna škola “Dr Dragan Hercog”, koja svojom nastavom obuhvata decu koja su na lečenju u beogradskim bolnicama i ustanovama.
Nastava se u bolnici izvodi u popodnevnim satima, od 14 časova, i održava se u bolničkim sobama i bolničkoj učionici.
Rad je individualan ili u manjim grupama, što daje mogućnost da se gradivo obrađuje brzim tempom.
Samom hospitalizacijom, dete postaje đak ove škole. Ne treba nigde da se prijavljuje, učitelj ili nastavnik će ga pronaći.
Nastava je po redovnom planu i programu, u sklopu je redovnog školovanja i time deca ne izostaju sa nastave. Takođe, organizujemo i razne aktivnosti, kao što su muzičke, književne, likovne, a sa ciljem što kvalitetnijeg vremena provedenog u bolnici.

Vrtić
Igra u vrtiću

vrticPredškolska ustanova “Vračar” ima 15 vaspitnih grupa u kojima rade vaspitači raspoređeni na različitim odeljenjima i koji svojim radom:
Podražavaju, podstiču i osmišljavaju dečje aktivnosti u skladu sa potrebama dece i njihovim zdravstvenim stanjem. Preduzimaju određene mentalno-higijenske postupke radi bolje adaptacije dece na bolničke uslove i bolest i time sprečavaju moguće posledice hospitalizacije.
Stvaraju uslove za održavanje psihofizičkog razvojnog nivoa dece, posebno obraćaju pažnju na decu na dužoj hospitalizaciji i decu koja više puta borave u bolnici.
Obezbeđuju emotivno toplu atmosferu u bolnici, vodeći računa o potrebama dece i pružajući im podršku u kriznim situacijama.
Osmišljavaju individualne i grupne aktivnosti dece u bolesničkoj sobi, trpezariji, igraonici, na terasi i u dvorištu bolnice. Organizuju svečanosti, proslave i izložbe dečjeg stvaralaštva.
Sarađuju sa roditeljima koji borave na odeljenju u skladu sa programom saradnje sa porodicom putem individualnih razgovora, uključivanja roditelja u rad sa decom i formiranjem panoa za roditelje.
Svakodnevno se konsultuju sa medicniskim osobljem o zdravstvenom stanju dece i njihovim mogućnostima ili kriznim situacijama gde treba pružiti psihološku pomoć deci.
Sarađuju sa humanitarnim i stručnim organizacijama i uključuju se u akcije u vezi sa bolesnom decom.
Sistematski rade na svom ličnom stručnom usavršavanju kroz praćenje litarature, seminara, obuku i rad stručnih tela kojima pripadaju (stručni aktivi, stručna veća) i realizuju prikaze svog stručnog rada na stručnim skupovima.
Pripremni predškolski program koji je obavezan može se sprovesti i u bolničkim uslovima i za to dobiti potvrda o završenom pripremno predškolskom programu.